A e dini se kjo vepër pastron mékatet e 10 ditëve

LAJME


Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Xhumaja është kefaret (shl yen mëkatet) në mes të saj dhe të xhumasë që vjen duke shtuar edhe tre ditë më tepër. Kjo është për shkak se Allahu azze ve xhel-le thotë: Kush bën një vepër të mirë ka shpërblim dhjetëfishin e saj.” (Transmeton Taberani)

Po ashtu ka thënë: “Pesë kohët e namazit, xhumaja deri në xhuma, ramazani deri në ramazan, shlye jnë mëk atet e vogla që bëhen në ndërmjet tyre nëse iu largohesh mëk ateve të mëdha.”(Transmeton Muslimi)/Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

GLOBAL NEWS24