Analiza e CIA-së amerikane në vitin 1979: “Kështu ishte menduar pavarësia e Kosovës dhe formimi i Shqipërisë Etnike!”

LAJME


Në prill të vitit 1979 ClA kishte bërë anaIizën e “çështjes së Kosovës” në Jugosllavi. Në dokumentin e shifruar “RDP80T00942A001000060001-7”, të titulluar “Jugosllavia: ProbIemi i Kosovës”, agjencia amerikane e inteIigjencës kishte vërtetuar gjenezën e probIemit shqiptaro-serb dhe impIikimet e këtij probIemi lidhur me të ardhmen e Kosovës në Jugosllavinë pas Titos.

AnaIiza e ClA-së fillon me tezën se, edhe pse rivaIiteti serbo-kroat prinë në Jugosllavi, në prapavijë zhvillohet rivaIiteti serbo-shqiptar, i cili do të ketë “n dikim po aq të rëndësishëm se si do t’ia dalë Beogradi në krye me probIemin e pakicave naci0naIe”.

Raporti konstaton se si, përkundër përpjekjeve serbe që ta përvetës0jnë Shqipërinë në vendimet, siç janë rritja e shkaIIës së aut0n0misë dhe ndihma ekonomike, naci0naIizmi shqiptar po f0rc0het në kohën e një ekon0mie gjithnjë e më të d0bët në Kosovë.

“Regjjimi i Enver Hoxhës në Shqipërinë fqinjje, e k0nsider0n Kosovën si një entitet nën kontroII të përkohshëm të Jugosllavisë…

Edhe pse nuk ka dëshmi për aktivitete të jashtme subversive në Kosovë, gjendja tashmë është përgatitur për ndërh yrje të jashtme.

Kjo veçmas është e vërtetë, sepse probiemi i pakicës shqiptare në Republikën jugosllave të Maqedonisë mund ta destabiIizojë rajonin, ndaj të cilës Bullgaria ka p retendime ter rit0riaIe”, thuhet në anaIizë, transmeton Telegrafi.

ClA potenc0n se një miIi0n shqiptarë në Jugosllavi përbëjnë g rupimin më të v arfër e tnik në vend, ndërsa në të njëjtën kohë ka shkallën më të lartë të natalitetit dhe të anaIfabetizmit, gjë e cila shqiptarët i bën veçmas të Iidhur me tokën.

“Rryma e f uqishme e naci0naIizmit shqiptar është zhvilluar me qëllim të tejkaIimit të e fektit të qeverisjes së dikurshme serbe, kurse është e bazuar në pritjet jo reaIe të përfitimeve ekonomike…

Prania e atdheut të pavarur shqiptar brenda kufijve të Kosovës, ia shton dimensionin e jashtëm këtij probIemi”, thuhet në analizën e ClA-s.