Angela MerkeI ”çon pesh” gjithë BaIIkanin me dekIaratën e fundit për Shqipërinë dhe Greqinë

LAJME


Kancelarja Merkel e kriti.koi a shper qeverinë Greke per preten dime t errito riale në shtetin fqinj duke theksuar se:

Shqipëria është nje shtet i pavarur dhe pjesë e NATO por së shpejti do ti bash kohet edhe familjes së madhe Bashk imit Europian.

A skush nuk g uxon të c ënojë kufijt e Shqipërisë!

Shqipëria është shteti më p aqesor në rajon, dhe si i tillë do të mbetet.Gjith ashtu kancelarja Merkel kerkoi nga qeveria Greke që të qetë sojnë zërat për pretendime terri toriaIe me Shqipërinë, por nuk e la menjëanë edhe k onfIikti Turko-Grek.

Kancelarja Merkel kërkoi nga të dyja palët që të gjejnë një rrugë për dia.log sepse kjo situatë e t ensio.nuar nuk do ti ben mire askujt.