Cila është radha e kalimit në këtë udhëkryq?

LAJME


Komunikacioni rrugor është një nga karakteristikat thelbësore të civilizimeve bashkëkohore. Të gjitha të mirat e këtij fenomeni fatkeqësisht vazhdojmë t’i paguajmë me çmime të larta, d ëme materiale dhe shpeshherë edhe me h umbje j ete njerëzish.

Komunikacioni rrugor paraqet një problematikë në vete, kjo problematikë shpeshherë paraqitet në m arrëdhëniet dhe aktivitetet e vet njerëzve në shoqërinë moderne. Rritja e numrit të pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor nga njëra anë dhe mos adaptimi i infrastrukturës rrugore në raport me numrin e pjesëmarrësve në k0munikacion nga ana tjetër, ka sjellë deri tek rritja e përgjithshme e numrit të aksidenteve në k0munikacion, si dhe në rritjen e numrit të a ksidenteve me fatalitet në përgjithësi.

Drejtuesit e mjeteve, kur afrohen në një kryqëzim, duhet të tregojnë kujdesin maksimaI për të  s hmangur a ksidentet.Si duhet të jetë radha e kalimit të pjesëmarrësve në trafik në këtë k ryqëzim?