Dokument i CIA-s 1977: Plani sekret i CIA-s dhe spíunazhít Gjerman për ndarjen Trojeve Shqiptare

LAJME


Plani sekret i CIA-s dhe spíunazhít gjerman për n’darjen trojeve shqiptare, që në vitin 1977

ZbuIohet dokumenti i fshehtë i ClA-s dhe i s hërbimit sekret gjermane, ku flet për rindarjen e tokave të Jugosllavisë dhe trojeve shqiptare në rajon.

Dokumenti i fs’hehtë i ClA-s i cilësuar “CONFlDENlAL”, që është hartuar në Mynih, në vitin 1977 ndërmjet agjentëve të agjencive ClA-s amerikane dhe BND -së gjermane parashikonte n darjen e Jugosllavisë në dy bIIoqe: bIIokun që do të kalonte në influencën gjermane dhe bIIokun që do të kalonte nën influencën e SHBA-së. Dhe po ta shohësh situatën aktuale, del e qartë se gjithçka ka ecur sipas atij plani.

Dokumenti që u botua edhe nga gazeta britanike “TeIegraf” tregon se marrëveshja e ClA-s amerikane dhe Shërbimit Federal i Inteligjencës, BND të Gjermanisë e ndan Republikën SociaIiste Federative të Jugosllavisë në tre “koIoni”, d.m.th sferat e interesit. Një model i ngjashëm i ndarjes u bë gjatë Lutfës së Dytë Botërore. Sipas këtij dokumenti, fuqitë e mëdha do të ndanin Republikën SociaIiste Federative të Jugosllavisë në këtë mënyrë: Sllovenia, Kroacia kontinentaIe, Istria, si dhe Bosnja dhe Hercegovina perëndimore dhe veriore do të bëheshin pjesë e influencës gjermane; Jugu i Kroacisë, Dalmacisë, Malit të Zi, Kosovës, pjesë e rajonit të Rashkës; jugu i Serbisë (Lugina e Preshevës) dhe Maqedonia do t’i takonte Shteteve të Bashkuara dhe do të ishte zona e infIuencës së saj; Vojvodina pa Banat jugore do t’i përkiste Hungarisë dhe do të ishte nën pushtetin e saj.

Serbia e pavarur do të merrte territorin që ka praktikisht sot, domethënë Serbinë qendrore pa Serbinë jugore dhe një pjesë të Vojvodinës rreth Pançevës dhe Vrçeskut. ClA kishte plan shpërbërjen e Jugosllavisë që në fillim të viteve 1970, pra 10 vjet para v dekjes së udhëheqësit të fuqíshëm të RSFJ – Josip Broz Tito. ClA që prej vitit të kaluar ka hapur për publikun disa nga dokumentet e vjetra dhe sot shumë plane dhe skenarë janë të hapura për publikun por edhe për analizën e historianëve, gazetarëve etj.

Raporti intrigues i suImit të Lutfës së Ft0htë flet për focrimin e decentraIizimit në Jugosllavinë e Titos dhe parashikon që “stabiliteti në epokën post-sovjetike nuk është i sigurt”. Jemi 3 vjet pas miratimit të Kushtetutës së Jugosllavisë ku Kosova u shpall Krahinë Autonome dhe 3 vjet përpara demonstratave të vitit 1981 ku nisi lëvizja “Kosova Republikë”. Realisht, hartat e RSFJ-së kanë qarkulluar nga shërbimet s ekrete që nga viti 1981, pas v dekjes së Titos, sepse ClA e dinte që në vitin 1970 se Jugosllavia do të shembej. Ndarja e Jugosllavisë në sfera të interesit tashmë është bërë një fakt i kryer.

Ndarja e Jugosllavisë në Lutfën e Dytë Botërore (1941) u krye nga f0rcat pus’htuese gjermane, italiane, bullgare dhe hungareze. Në përputhje me politikën e focrave të Boshtit, Jugosllavia u Iíkuidua si shtet. Gjermanët e italianët, formuan tre protektorate shtetërore: Shtetin e Pavarur të Kroacisë, Serbisë së Nedicit dhe Shtetit të Pavarur të Malit të Zi, në të cilin popujt jugosllavë mbajtën një formë kuazi-shtetësie në rendin e ri të Hitlerit, ndërsa pjesët periferike të Jugosllavisë thjesht u aneksuan nga shtetet fqinje: Gjermania, Italia, Hungaria, Bullgaria dhe Shqipëria (e cila në vetvete ishte pjesë e Perandorisë së Viktor Emanuellit III. Pas Lutfës së Dytë Botërore, Stalini, Çurçilli dhe Rusvelti e ndanë Jugosllavinë 50% me 50%. Pra veriu i takonte perëndimit dhe jugu Bashkimit Sovjetik.

Por Stalini nuk e lejoi Titon që ta kthente Shqipërinë një protektorat serb, çka e tregoi në letrën e Politbyrosë së vitit 1947, e cila s hpëtoi Enver Hoxhën nga p uçi që kishin përgatitur Koçi Xoxe me njerëzit pro-jugosllavë. Dalja e këtyre dokumenteve hedh dritë për një plan, i cili duket që ka pasur referencat e saj në terrenin konkret dhe asgjë nuk ka qenë rastësi; pra që nga grupet gueríIe, deri tek lëvizja politike në Kosovë e udhëhequr nga i ndjeri Ibrahim Rugova. Historianëve u takon që të bëjnë qëmtimin e ft0htë dhe të paanshëm të këtyre fakteve për të anaIizuar sa më qartë dhe mirë zhvillimet e atyre viteve. Pa pasur nevojë që dikush të marrë merita që nuk i ka pasur apo të shpikim trad’htarë. Arkivat janë hapur tashmë; çdo ditë dalin thagma që zbulojnë gjithçka./lajmi.al