Dokument nga CIA: Beteja Heroike e Shaban Polluzhës kundër Sllavëve, 2.500 Serbë humbën jetën

LAJME


Në dokument s ekret i CIA-së i n xjerrur në vitin 1951, vetëm për zyrtarët amerikan tregon në detaje gjendjen e r ëndë të shqiptarëve në Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoni, shkruan FMimages.net.

Doukementi i cili është gjetur nga FMimages.net tregon për b etejën h eroike të shqiptarëve k undër sIIavëve në rajonin e Drenicës dhe Llapit, të udhëhequr nga Shaban Polluzha.

Dokumenti i CIA-s:

Beteja ishte nisur nga k0muni stët kundër naci0naIistëve shqiptar nën k0manden e Shaban Palluzhës, një b etejë e pike e shqiptarëve k undër sIIavëve. K ryengritja e naci0naIistëve u p ërhap në Drenicë dhe Llapë, banorët e të cilëve ishin besnikë ndaj shpirtit naci0naIist të Xhafer Devës.

Pas kësaj, miIitantët nga të gjitha pjesët e vendit u bashkuan në k ryengritje. B etejat her0ike të r acës shqiptare k undër Sllavëve u përsëritën edhe një herë në majat e pjerrta të maIore të mboIuara nga bora. Rreth gjashtëqind shqiptarë r anë në b etejë, por serbët e p aguan r ëndë me 29500 të v de kur. Tre b etejat kryesore u zhvilluan në Drenicë, Gjilan dhe Ferizaj, thuhet në dokumentin e CIA-së.