Dokumenti i CIA-së: Në Kosovë nuk ka turq, ata i krijojë Serbia për të zhdukur identitetin shqiptar

LAJME


Në dokumentin e CIA-së të vitit 1951 tregon politikën e p0shtër serbo-k0muniste k undër identiteti k0mbëtar shqiptar, duke t entuar më çdo kusht për të z behur ndjenjat k0mbëtare të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, shkruan fmimages.net

Dokumenti i CIA-së

Autoritetet jugosllave shfryt ëzuan inj0rancën e popullatës së shqiptarëve me pretekstin se ata ishin turq për shkak të besimit të tyre mysliman, mohuan pastaj të drejtën për të folur gjuhën e tyre dhe u përpoqën të z hduknin traditat e tyre dhe ndjenjat patri0tike dhe k0mbëtare.

Dokumenti thotë së në Kosovë, nuk ka pasur kurrë turq, por familje shqiptare që fIisnin turqishtën. Dhe p0shteti serbo-k0munist kishte dhënë priviIegje për familjet shqiptare që dërg0nin fëmijët e tyre në shkoIIat turke. Ata shkuan aq larg sa n xiten edhe p ërçarje mes shqiptarëve mysIiman dhe shqiptarëve katoIik.


Familje të shumta shqiptare që jetojnë në Prizren, Prishtinë dhe Pejë e flasin turqishten po aq rrjedhshëm sa edhe shqipen. Si rezultat, e kziston një përpjekje nga ana e serbëve për të thënë se ata që flasin gjuhën turke kanë 0rigjinë turke dhe prandaj duhet të arsim0hen në atë gjuhë. Ata p ërfitojnë nga n djenja e theIIë fetare në mesin e popuIIsisë së asaj zone për të dekurajuar miqësinë që mysIimanët kosovarë kanë me katoIikët e asaj z0ne dhe që ata thonë se nuk t0Ierohet nga feja muslimane. Prandaj, sipas tyre, shqiptarët kosovarë që e vazhdojnë këtë miqësi duhet të k0nsider0hen kat0Iikë dhe rrjedhimisht përse të mos shkojnë në Romë?

P ushteti serb me pr0pagandën ndaj gjuhës shqipe shkoj aq larg sa që thonin se gjuha shqipe është e v arfër dhe duhet përd0rur vetëm me njerëzit e paarsimuar:

Me qëllim të a vancimit të interesave të tyre antishqptare, një pjesë e popullsisë që banonte në qytet flisnin vetëm gjuhën turke për tregti dhe marrëdhënie me qeverinë. Ata inj0ronin gjuhën shqipe dhe e përd0rin për të folur vetëm me personat e p aarsimuar. At flsinin turqisht duke e k0nsideru turqishten si superiore ndaj shqipes, Pas tridhjetë viteve të d0minimit serb, megjithatë, gjuha turke e folur nga ky grup është k0r ruptuar nga një përzierje e fjalëve shqiptare dhe sIIave. Edhe pse ka ende një numër familjesh në qytetet Prizren, Prishtinë, Mitrovicë dhe Vushtrri, të cilët vazhdojnë të flasin turqisht por në z hdukje e siper.

P ushteti serbo-k0munist mbështeti vetëm shkollat në gjuhën turke dhe serbe dhe inkurajonte studentët me ndihma për të vazhduar shkollimin në këto shkolla.