Ekskluzive: CIA zbulon planin rus të vitit 1949 për themelimin e një shteti të pavarur të Maqedonisë, i cili menjëherë do të bashkohej me Shqipërinë

LAJME


Plani për shtetin e përbashkët SHQIPËRI-MAQEDONI!

1. Maqedonia do të përfshinte pjesën më të madhe të Kosovës, drejt vijës Vranjë-Nish, Maqedoninë e sotme duke u shtri deri në Selanik.

2. Për t’a realizuar planin rusët kishin k0ncentruar 15 divizi0ne tankiste dhe të m0t0rizuara në z0nën e Qustendil – Petroviç – Mali Bistricë. Do të ndihm0heshin nga njësitet partizane bullgare, greke, njësiti a nti-Tito që e kishte lëshuar vendin dhe njësitet e A rmatës jugosllave.

3. F urrishëm do të p ushtohej ky ter ritor dhe gjatë neg0ciatave nuk do të t erhiqej nga zona e 0kupuar. Do të shpallej Shteti i Ri i Maqedonisë dhe menjëherë do tē bashkohej me Shqipërinë, ku do të mirrte emrin SHQIPËRI-MAQEDONI.

4. Në Durrës ishte k0ncentruar një fl0të e mirë s0vjetike dhe pIanifikohej që aty të bëhet b aza e f uqishme e n ëndetësve për të bII0kuar kanaIin e Otrantos, me qëllim p reventive ndaj Anglo-Amerikaneve nëse interven0jm gjatë realizimit të planit në fjalë. Në bazë të analizave dem0grafike ky shtet do të ishte me shumicë shqiptare.