“Gishtat i kam të shtrembër, sepse…”/ Rrë fimi pre kes i vajzës që u br aktis nga prindërit në je timoren e Vlorës. Babait i bie të fi kët kur e shikon

Gishtat i kam të shtrembër, sepse…”/ Rrë fimi pre kes i vajzës që u br aktis nga prindërit në je timoren e Vlorës. Babait i bie të fi kët kur e shikon

“Gishtat i kam të shtrembër, sepse…”/ Rrë fimi pre kes i vajzës që u br aktis nga prindërit në je timoren e Vlorës. Babait i bie të fi kët kur e shikon

“Gishtat i kam të shtrembër, sepse…”/ Rrë fimi pre kes i vajzës që u br aktis nga prindërit në je timoren e Vlorës. Babait i bie të fi kët kur e shikon

Maria Pia Malteze e cila kur ishte fë mijë quhej Afërdita ka rr ëfyer fë mijërinë e saj që ka kaluar në jet imore tek rubrika “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare. Pasi u br aktis nga prin dërit

vetëm 8 mu ajsh ajo ka vu ajtur në shtëpinë e fë mijës në Vlorë, nuk l ahej ku rrë, kishte mo rra dhe nuk ushqehej. Madje shpesh here ajo dhu noh eshe nga ed ukatoret. Por kur ishte në moshën 8 vj eç ajo u bi rësua nga një fa milje ita liane dhe aty ndr yshoi j eta e saj përfu ndimisht.

Maria: Mbaj mend gjithashtu në 1991 ndoshta, në ditën më të bukur për mua, Zoti de shi të më je pte një j etë të dytë. Në Tiranë erdhën dy italianë për të birë suar një f ëmijë. Për herë të parë eduk atoret më l anë,

më bënë ba njo. Këta dy ita lianët po na shikonin ne fë mijëve në rre sht, nuk e di se çfarë më tërh oqi tek ata dhe shkova unë t’i përq afoja dhe jo ata mua. Ba bai im u shta ng dhe i tha në nës time unë e dua këtë vog ëlushe. Në na ime i tha që jo është e së murë, e ka gojën e shtre mbër, këm bët e shtr embra dhe b abai im i thotë o atë o asnjë. Më zgjo dhën mua, isha shumë e lumtur më ndë rruan rrobat, vesha rroba të reja.