Gjenerali Amerikan jep deklaratën qe do gëzoje çdo Shqiptar !! E ”dridhë” gjithë Beogradin dhe Moskën

LAJME


Ky vit do të shënojë inten.sifikimin e konfIiktit midis Peren dimit dhe Rusisë për të ardhmen e Evropës Jug lindore, por qeveria e re e SHBA eshte kthyer aty pas më shumë se një dekade tër.heqjeje, tha ish-komandanti i per.gjithshem i NATO-s Gjenerali Philip Breed love.

Gjene.rali amerikan, i cili e quan Sekretarin e ri te Mbroj tjes të SHBA nje mik të mirë dhe ka punuar shpesh me Presi.dentin Joe Biden në të kaluarën, ndersa ai ishte nje sena tor dhe Zv president, pretendon se është lajmi i mire fakti qe qeve ria e re amerikane e ka bërë të qartë veten drejt NATO dhe Evropës Jug.lindore.

Duke folur per idene e kri jimit të një ushtrie të për.bashkët evropiane, e cila mori rëndësi pasi Presi denti i me.parshem Donald Trump mbajti nje qëndrim më të ftohtë ndaj NATO dhe par.tneritetit me Evropën, Breed love vuri në dukje se gjithçka qe vendet e Bash.kimit Evropian bejne per ushtrinë e tyre është e mirë dhe për NATO, sepse shumica e tyre jane pjese e te dy ale.ancave.

Ai shtoi se ar miqte e Aleancës se Atlan.tikut të Veriut po përpiqen me force te ndikojnë në opini onin publik të Pere.ndimit, se NATO nuk ka gjetur ende një për.gjigje për Iuftën për informacion ne ate zone gri, por se është një teme gjith nje e me e zakonshme brenda Ale.ancës.