Gjermania “dridh” Serbinë, I shuan të gjitha shpresat: Kosova të niset drejt BE-së!

LAJME


Ministri shtetëror gjerman për Evropë Michael Roth ka përsëritur se Gjermania k undërshton zgjidhjen e kontesti ndërmjet Serbisë e Kosovës me n dryshim të k ufijve sepse n dryshimi, ka saktësuar ai, do të ishte shumë i rr ezik shëm dhe do ta destabiIiz0nte raj0nin.

Ai në një intervistë për DW –në gjuhën shqipe ka thënë se “Integriteti territ0riaI i vendeve të Ballkanit Perëndimor është i rëndësishëm për ne”.

“Përpjekja për zhvendosje kufijsh ka shkaktuar vuajtje të pafundme në të kaIuarën. Prandaj, sipas meje, këto përsiatje, jo vetëm që nuk premt0jnë shumë sukses, por janë edhe tejet të rr eziks hme. Çfarë na nev0jitet, është një mar rëveshje gjithëpë rfshirëse, e cila i rreguIIon përf undi misht mar rëd hëniet, i mundëson Serbisë dhe Kosovës të an ëtarë sohen në BE dhe i zgjidh me mar rëv eshje të gjitha çështjet teknike që janë ende të hapura.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive