Joe Biden drejt Shtëpisë së Bardhë, “Bota duhet të njohë Vuajtjen dhe Dhimbjen e Shqiptarëve”

LAJME


Pres identi i SHB a, Joe Biden, njihet si një nga personat që mbështeti brenda Shtëpisë së Ba rdhë, fushatën bom barduese të for cave të NA TO-s gjatë luf tës së Kosovës. Para fushatës aktuale për presi dent ai lëshoi një deklaratë lidhur me vizionin e tij të marrë dhënieve të SHB A me Shqipërinë dhe Kosovën. Biden tha se ai do të insistojë që të vendoset drejtësi për kri met e luf tës në Kosovë, vendosjen e trupave ushta rake sipas interesave të sigu risë së SHB a dhe se do të kërkojë nga BE garan timin e libera lizimit të vizave me Kosovën

Kandidati demokrat dhe favorit aktual për president të SHB A, Joe Biden, njihet si një nga personat që mbështeti brenda Shtëpisë së Ba rdhë,fushatën bom barduese të for cave të NA TO-s gjatë lutf tës së Kosovës. Para fushatës aktuale për presi dent ai lëshoi një deklaratë lidhur me vizionin e tij të marrëd hënieve të SHB A me Shqipërinë dhe Kosovën.

Biden tha se ai do të insistojë që të vendoset drejtësi për kr imet e lu ftës në Kosovë, vendosjen e trupave ushta rake sipas interesave të sigurisë së SHB.A dhe se do të kërkojë nga BE garantimin e liberal izimit të vizave me Kosovën