Këlyshi I Millosheviçit I Drejtohet Kosovës Dhe Kroacisë – ‘Pak Me Dashtë Brenda Natës Ju Rrafshojmë’

LAJME


“I rrafshojmë me raketa brenda natës”: Klyshi serb kcë,rcëh,non me lutfë,të Kosovën e Kroacinë.Eksteremisti serb i dëh,nuar nga Haga për kh,ri,me lufh,te, Vojislav Seselj ka kc,ërcë,hnuar Kosovën dhe Kroacinë, pas lajmeve të fundit se kroatët duan të ndërtojnë një bazë usht,harake në Kosovë.

Duke folur për mediat serbe ai shprehet se politikanët shqipt,arë në Kosovë kanë prirjen që t’i bind,ën të huajve, ndërsa theksoi se shqipt,arët nuk do të guxonin të lejo,nin një bazë ush,tarah,ke kroate në ter,ritor,in e Kosovës, pas kjo do të përkthe,hej në lufh,të.

“Shqiptarët dhe kroatët kërkojnë të bëjnë me serbët në Kosovë atë që bëjnë kroatët në Krajina, por ne nuk do ta lejo,jmë. Ajo që po bëjnë kroa,tët atje nuk është lega,le. E vetm,ja us,htri që njo,him ne në Kosovë është ajo e KFOR-it dhe kroa,tët të mos çuditën që një ditë ne t’ua rrafsho,jmë me raketa atë që ata quajnë bazë us,htar,ake në Kosovë. Për ne, kroat,ët në Kosovë janë thje,sht band,itë dhe me ta kështu duhet të sill,emi”, shprehet famë,keqi Seselj në med,iat serbe.