Maqedoni e Veriut, ende në përdorim tekstet shkollore që fyejnë shqiptarët

LAJME


Nxënësit maqedonas të vitit të dytë në arsimin e mesëm nga libri i S ociologjisë mësojnë se shqiptarët, turqit e romët lindin shumë fëmijë, pasi siç thuhet një përqindje shumë e madhe e kësaj popullsie nuk është e arsimuar, nuk kanë kontroII të lindjeve andaj edhe përqindja e nataIitetit të tyre është shumë më e lartë në raport me maqedonasit.

Prandaj, në këtë njësi mësimore theksohet nevoja e marrjes së m asave për të kthyer nataIitetin në suaza normale apo të stimuIohet n ataliteti te maqedonasit, meqë siç thuhet, s hpërpjesëtimi me grupet tjera e tnike ka pasoja n egative në planin politik, ekonomik dhe social.

Përmbajtje të tilla f yese, me s htrembërime historike, me g abime gjuhësore e p  ërmbajtjesore, ka në shumë libra shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut. Ato janë d enoncuar në vazhdimësi në media, por institucionet, përkatësisht Ministria e Arsimit, përveç p remtimeve për e vitimin e g abimeve të tilla, deri më tani nuk ka n dërmarrë asnjë m asë k onkrete.

Libri i Sociologjisë, me përmbajtje të tillë, është në p ërdorim që nga viti 2002. Nga Ministria e Arsimit, e cila drejtohet nga Milla Carevska, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se “g abimet do të p ërmirësohen në k udër të planit për r eformën e plotë të sistemit arsimor, që parasheh s igurimin e teksteve cilësore në arsimin fillor dhe të mesëm”.

Me dikasterin e Arsimit që nga viti 2002 kanë udhëhequr pesë ministra shqiptarë, por asnjëri prej tyre nuk ishte i qasshëm për të komentuar gjendjen me tekstet mësimore. Gjatë mandateve të tyre, nuk kanë munguar premtimet dhe madje për këtë qëllim ishin formuar edhe k omisione, por deri më tani nuk ka pasur asnjë epilog konkret, ndërkohë që tekstet me përmbajtje f yese e g abime tjera të shumta, vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit mësimor.
Liman Aliu, mësimdhënës i Sociologjisë, thotë se ka qenë nxënës kur është përballur me f yerjet e r ënda në këtë libër shkollor dhe tani si mësimdhënës thotë se mundohet që t’ua s qarojë nxënësve për s htrembërimet h istorike e f yerjet që u bëhen shqiptarëve. Ai pranon se faji për këtë u takon të gjithëve.

“Unë kam mbajtur mësim me nxënësit, por atyre ua kam s qaruar se ka s htrembërim të f akteve dhe për këtë d ëshmitarë janë vetë nxënësit. Unë shumë kam qenë i e mocionuar dhe i p rekur nga ajo që përmban ky libër dhe sa herë që mbërrij në këtë njësi mësimore, mundohem t’ua s qaroj nxënësve, t’i n dërgjegjësojë ata apo t’ua s qaroj se çfarë mendojnë q arqet akademike maqedonase për shqiptarët”, thotë Aliu.

Xheladin Murati, profesor i Pedagogjisë thotë se kjo që ndodh me tekstet shkollore është kuImi i fyerjeve që i bëhen shqiptarëve, ndërsa p ërgjegjësinë thotë se fillimisht duhet kërkuar te shërbimi pedagogjik, autorët, recensentët, përkthyesit dhe lektorët e më pas edhe te Ministria e Arsimit.

“Ministria e Arsimit bartë p ërgjegjësi, por p ërgjegjësia më e madhe bie mbi shërbimin pedagogjik që merret me botimin e teksteve. Dhe, kjo n ënkupton se ministri nuk i lexon librat, por ai duhet të informohet nga shërbimet pedagogjike. Pra, kompleksi është më i gjerë sepse përgjegjësia për g abimet, ato historike, kombëtare, për çështjet s ociale, për aspektet gjuhësore të tekstit, për përkthimin me g abime të tekstit.. në radhë të parë fajtorë janë autorët, pastaj r ecensentët të cilët e kanë l ejuar p ërdorimin e tij me të gjitha të metat që i p osedon”, thotë Murati.

Ai thotë se testet më përmbajtje të tillë f yese për shqiptarët rrisin edhe m osdurimin e tnik në vend dhe në këtë rast sipas tij, kemi të bëjmë me dështim të p olitikës arsimore që bart dhe rre ziqe në një vend s humetnik, siç është Maqedonia e Veriut.

“Ajo që shkruhet nëpër tekste ndaj shqiptarëve, of endimet që u bëhen atyre, paraqet dështim komplet të politikës arsimore. Por, si duket kjo mund të jetë bërë edhe me qëllim për të p0shtëruar popullatën shqiptare me p roblemet me të cilat ajo nuk përballet, apo imponohen si të tilla. Mendoj se është g abim i madh që këto tekste ende vazhdojnë të jenë në përdorim. Ato nuk janë z buluar sot, por në përdorim janë që nga viti 2002 apo 2003”, thotë profesori Xheladin Murati.

Përgjegjësia për këto s kandale, sipas Muratit, u bie edhe mbi profesorët, të cilat nuk kanë ndërmarrë asnjë m asë, apo edhe të b ojkotojnë t ekstin shkollor nga ana e nxënësve. Ai thotë se nuk duhet të priten re format në arsim që të n dryshohen tekstet, por të ketë botime krejt të reja, pasi g abimet janë aq që mëdha, jo vetëm f yese apo me g abime gjuhësore, por edhe p ërmbajtjesore, pasi nuk kanë asnjë logjikë në trajtimin, qoftë edhe të temave shkencore.