Më 1999 deklarata e Popit Serb: Shpëtimi ynë është Pendimi, i mbështes ata që na bombarduan

LAJME


Një pop serb me emrin Gavril, në vitin 1999 kishte thënë se popullin serb nuk e di se çfarë e pret!

“Serbia do të s hkatërr0het, ajo do të ndahet në shumë pjesë. Vojvodina, Kosova, dhe Sanxhaku do të pavarës0hen kurse Mali i Zi do t’i bashkohet pjesërisht Shqipërisë, pra populli serb do të s hkatërr0het”, kishte thënë murgu Gavril.

Ai shton se bota do t’i mbështesë ata, të njëjtit që na b0mbarduan. Nuk do të sund0het më nga Beeogradi, por në veçanti, secila njësi e veçuar do të ketë qendrat e veta për të gjithë.
Popi thotë se i vetmi shpëtim për serbët është p endimi i përgjithshëm dhe kt himin e serbëve te Zoti.