Mësimi online/ Kjo kompani po grumbullon miliona duke ndihmuar nxënësit të “kopjojnë”

LAJME


Edhe nxënësit më të mirë kanë k opjuar së paku një herë të vetme në p rovime. Një kompani e quajtur “C hegging” po p ërthith m iliona dollarë nga s hërbimi i o fruar. Ata o frojnë për përdoruesit e tyre, k undrejt një shifre m odeste prej 14,95 dollarë në muaj, zgjidhjen e problemave matematikore, zbulimin apo zgjidhjen e p rovimeve të ndryshme.

Nëse më mbaron koha në p rovim ose kam p robleme me detyrat e shtëpisë, ose një k uiz në internet, i drejtohem ‘chegging”, thotë Matt, një 19-vjeçar në Arizona State.Kësaj kompanie i nevojitet vetëm pak sekonda për të dhënë një përgjigje për probleme të ndryshme, me fjalë të tjera i “japin” nxënësve k opje.

Chegg është i vendosur në Santa Clara, California, por “zemra” e f unksionimit është në Indi, ku ka p unësuar më shumë se 70 mijë ekspertë të matematikës, shkencës, teknologjisë dhe inxhinierë. Vlen për të theksuar se kompania p ërfitoi miliona dollarë gjatë muajve të fundit, pasi prej p andemisë m iliona nxënës dhe studentë në të gjithë botën po e z hvillojnë m ësimin o nline.