Momenti qe po th.yen zemrat e te gjitheve, reagimi i vajzes qe sheh per here te pare ne jeten e saj (VlDE0)

LAJME


Sonia dhe Anita, dy motra që jetojnë në Indi, kanë qenë të ve rb ëra që nga lindja, por një op er aci on i thjeshtë me sy u bën të mundur që ata të shohin mamanë e tyre për herë të parë.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Organizata jo fitim prurë se 20/20/20 siguron op era cio ne falas për këto motra – si dhe mijëra njerëz të tjerë në vendet në zhvillim. Këto pro cedura fuqizojnë njerëzit në ko mu ni tete t e v ar fë ra për të krijuar të ardhme më të mira. Në këtë film të shkurtër, Blue Chalk Media ndan histo rinë p re kë se të motrave dhe kap pë rvo jat e tyre fillestare pasi të vijnë fashat.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive