NEWS “Ushtria ruse në Serbi garanton sigurinë në Ballkan”

LAJME


Drejtori i Qendrës ballkanike për bashkëpunim ndërkombëtar dhe anëtar i partisë së Putinit “Rusia e bashkuar”,Viktor Kolbanovski, ka thënë se konfIikti i Kosovës tash për tash zë vend të veçantë në sferën e interesave të sigurisë kombëtare të Federatës së Rusisë.

Për këtë arsye, ka thënë ai në një shkrim publikuar në portalin EADaily, prania ushtarake e Rusisë në Serbi do të mundë ta p engonte as hpërsimin ushtarak në rajon.

“Fakti se situata në Ballkan më 17 dhejtor ka qenë në rendin e ditës të mbledhjes së Këshillit për Siguri të Federatës së Rusisë, dëshmon se raj0ni po hyn në f0kusin e interesave të sigurisë kombëtare ruse. Pos pr0bIemeve ushtarako – poIitike lidhur me zgjerimin e NATO-s në Ballkan, as hpërsimi i konfIiktit të Kosovës do të sjellë valë të reja m asive r efugjatësh, rritje të përnjëhershme të shumë aktiviteteve terr 0riste dhe e ktrem iste si dhe shtim të t rafi kimit të nark0tikëve.

Duke provokuar ka0sin e përg jakshëm në Ballkan, i cili mund të s hkaktojë edhe s hpërbërjen e BE-së, amerikanët me siguri dëshirojnë që “t’ua lexojnë mësimin aIetëve të vet evropianë, të cilët nuk e n djekin gjithmonë k ursin amerikan dhe t’i përf0rc0jnë pozita e veta si x handar k0ntinental i Evropës. Por, për Moskën, për të cilën shumë vende evropiane mbeten edhe më tej të rëndësishme, ndër të tjera edhe si partnerë evropianë, ky skenar është krejtësisht i pa pran ueshëm. Për këtë arsye, konfIikti i Kosovës zë vend të p0saçëm në sferat e sigurisë k0mbëtare të Fedetarës së Rusisë”, cit0n “gazeta e Beogardit “novosti” të ketë shkruar Kolbanovski.

Sipas këtij anaIisti rus, formimi i Ushtrisë së Kosovës më 14 dhjetor, i jep z jarr as hpërsimit të konfIiktit në Kosovë. Por Kolbanovksi thotë ta ketë gjetur iIaçin kundër këtij konfIikti:

“Zgjidhje është vendosja e një k ontin gjenti ushtarake rus në Serbi që do të ndihmonte m0dernizimin e ushtrisë serbe. B aza ushtarake amerikane në B0ndsteel në fakt është bërë qendër e trajnimeve për shqiptarët e Kosovës. Aktualisht, BE me përkrahje të SHBA-së e të NATO-s insiston që Serbia ta nënshkruajë me Kosovën mar rëve shjen d tyruese gjit hëpërfsh irëse që do ishte b azë për pra nimin e Kosovës në NATO e në OKB”, ka shkruar ndër të tjera ai duke tërh equr vërejtjen që Beogradi të mos nën shkru ajë asnjë marrë vshje me Kosovën por që me një “lutje t’i drejtohet Moskës për nd ihmë ushtarake përfs hirë edhe vendosjen e një k0ntingjenti ushtarak rus në Serbi”.