Nga qershori, nëse nuk e keni vaksinën e marrë nuk mund të udhëtoni në vendet e BE-së

LAJME


Komisioni Evropian propozoi certifikatën digjitale të gjelbër për të lehtësuar lëvizjen e sigurt brenda BE-së, gjatë p andemisë K0VID-19.

“Me certifikatën e v aksi nimit, ne synojmë të ndihmojmë shtetet anëtare të kthehen në lëvizshmërinë e sigurt dhe të koordinuar. Kështu u shpreh presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një konferencë shtypi për prezantimin e një pakete të re masash për heqjen e k ufizi meve të udhëtimit.

“Qytetarët evropianë do të jenë në gjendje të kthehen për të udhëtuar këtë verë duke siguruar prova se ata i janë nënshtruar v aks inës, që kanë një t est n egativ, ose që janë shëruar nga k0r0nav1rusi dhe kanë zhvilluar a ntit rupa. Këto janë përmbajtjet kryesore të lejes së re K0vid të paraqitura nga Komisioni i BE-së për të rifilluar udhëtimet në Evropë. Certifikata duhet të jetë në disp0zici0n nga qershori në f0rmat digjital ose letër dhe ligjërisht e detyrueshme për vendet anëtare”, shpjegoi Komisioneri Evropian për Drejtësi, Didier Reynders.

“DigitaI Green Certificate” do të shërbejë si siguri që një person është v aksin uar k undër K0VID-19, ka marrë një rezuItat n egativ të t estit ose është rikuperuar nga K0VID-19. Ky dokument do të jetë në disp0zicion, pa pagesë, në f0rmat digjital ose letër. Ai do të përfshijë një k0d QR për të siguruar vërtetësinë e certifikatës. Pasap0rta e v aksi nës së BE, e quajtur zyrtarisht “Digital Green Certificate” do të jetë faIas, dygjuhëshe, ndërvepruese, e sigurt, jodiskriminuese dhe e disponueshme në f0rmat digjital dhe fizik përmes k0dit QR.”

Kjo bëhet për të lehtësuar “lëvizjen e sigurt dhe të lirë” brenda BE-së gjatë p ande misë.

“Digital Green Certificate” do të përmbajë tri certifikata të daIIueshme:

Certifikatat e va ksin imit, duke shënuar markën e v aksi nës së përdorur, të dhënat dhe vendin e injektimit dhe numrin e d0zave të administruara.

Certifikatat e t estit n egativ (te sti NAAT / RT-PCR ose një t est i shpejtë i antigjenit).

Certifikata mjekësore për njerëzit që janë rikup eruar kohët e fundit nga K0VIDI-19.