NUK DO TA BESONI – Ja nga cili subjekt politik jane bere me shume gabime drejtshkrimore, ku mbeten indekset e Thacit dhe Kurtit qe nuk ndaleshin duke i hedhur ne rrjete sociale

LAJME


Gabimet drejtshkrimore të deputetëve, Rugova fajëson sistemin shkollor në Kosovë.Disa nga depu,tetët e Kuvendit të Kosovës kanë bërë gabime drejt,shkrimore gjatë plotësi,mit të Formularit për Broshurën Parlamentare. Sh,umë prej tyre s’kanë ditur që ta shkr,uajnë fjalën “shqiptar”.Mand,atin si deputetë, e fituan më 14 shkurt.

E një muaj më pas, të zgjedhurit e popul,lit, për regj,istrim zyr,tar si deputetë e plotësuan këtë formul,ar.Por, ajo çfarë ra në sy të disa prej tyre, ishin gabimet e shumta gj,uhësore, të shefit të grupit parla,mentar të PDK- së, Abelard Tahirit dhe disa deputet,ëve të Lëvizjes Vetëvendosje.Ndërkohë, këto gabime në drej,tshkrim, sipas gjuhëtarit dhe prof,esorit universitar në Fakultetin e Filologjisë, Bardh Rugova, janë shqetësuese.

Por, Rugova thotë se një gjë që duhet të merret parasysh, është fakti që shumë nga deputetët, studimet i kanë kryer jashtë Kosovës.Ndërkohë, përveç gabimeve drejtshkrimore, deputetët e Kuvendit të Kosovës, në këtë for,mular zyrtar, shfaqën edhe kreativitetin e tyre.Megjithatë, këta dep,utetë të shkolluar jashtë apo në Kosovë, nuk e shkruajnë saktë gjuh,ën shqipe.E ka të tillë që janë pjesë e legjisla,tivit, por që kanë të përfunduar vetëm shkollën fillore.Deputeti Fadil Gashi nga Romani Iniciativa sipas për,shkrimit të bio,grafisë në faqen zyrtare të Kuvendit, ka të përfu,nduar vetëm nivelin fill,or të arsimit.