Pas 900 vjetësh bëhet zbulimi i madh në Kalanë e Rozafës

LAJME


Një z bulim i ja shtëzakonshëm është bërë ditët e fundit në kalanë e Rozafës në Shkodër. Ekspedita arkeologjike poIake, e cila po kryen prej ditësh g ërmime në këtë kaIa dhe në pjesën përreth saj që ka gjetur skeIetin e një njeriu që mendohet se është 900 vjeçar.

Ai është n xjerrë në sipërfaqe me mjaft kujdes me qëllim që mos të d ëmtohej. ArkeoIogët polakë mendojnë se ky zbulim i përket shekullit të 12-të, pra i kohës së p ushtimit turk, por kjo ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.

Por për të vërtetuar këtë gjë, skeleti do të dërg0het për e kspertizë në një Iaborator në shtetin francez, ndërsa përgjigja do të vijë vetëm pas një viti. Përgjegjësi i arkeoIogjisë në Shkodër, Helidon Sokoli s hprehet se këto k ërkime s ynojnë të z bardhin lashtësinë e k ështjellës së Rozafatit, konkretisht g jetjen e g jurmëve heIenistike.

“Kemi vazhduar me disa k ërkime në tre oborret e kalasë për të parë s htresëzimin e s trukturave duke filluar që nga ato më të vonat otomane mesjetare, veneciane për të vazhduar më thellë me të antikitetit. Kemi disa ditë që kemi filluar dhe jemi akoma në shtresat e periudhës otomane mesjetare.

Ne jemi të interesuar për të parë antikitetin, si është e zhvilluar kalaja në fazat më të hershme nga antikiteti i vonë deri në fazat helenistike, por që duhet që të shkojmë shumë më t hellë për të kapur këto shtresa të hershme”.