Profesori Britanik shokon serbët: Si mund të bashkohen Kosova me Shqipërinë(VlDE0)

LAJME


Tema e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë është rikthyer në vë,mendje përsëri, pas disa deklaratave të bëra nga Ramush Haradinaj e Albin Kurti. Haradinaj ka deklaruar se nëse Kosova nuk anëtarësohet në NATO brenda 4 vi,teve atëherë nuk mbetet gjë tjetër veç se bashkimi me Shqipërinë. Edhe Kurti në një intervistë të dhënë në “Euro,news” ka deklaruar se do të votonte “për” nëse do të organizohej në referendum për bashkimin e të dy shteteve..

Por sa është i realizueshëm një opsion i tillë??

Profesori britanik i London School of Eco.nomics dhe njohësi i zhvi.llimeve në Ballkanin Perëndimor, James-Ker Lindsay, ka renditur disa argumente të cilat potencialisht do ta vështirësonin realizimin e një ideje të tillë..

Fillimisht Lindsay thotë se një ide e tillë duket se gëzon mjaft mbës.htetje popullore, megjithatë tho.të se në matjet e fundit që janë bërë, si në Kosovë, po ashtu edhe në Shq.ipëri, ka një rënie të atyre që e përkrahin bashkimin e dy shteteve…

Profesori britanik pastaj shton pyetjen se si do të fun,ksionon pastaj bash.kimi. A do të drejtojë pastaj të gjitha politikat Ti.rana zyrtare, apo do të jetë një lloj federate, apo konfederate..

“Kjo gjë duhet të thu.het”, shton Lind.say..

Përveç kësaj, britaniku përmend Kushtetutën e Re.publikës së Kosovës në të cilën thu.het se Kosova nuk ka synim për t’u bashkuar me asnjë shtet tjetër. Megjithatë Lindsay thotë se Kush.tetuta mund të ndryshohet..

Por ai thotë se është shumë e vështirë për ta bërë një gjë të ti.llë kur dihet se për ndry.shimin e Kushtetutës duhet që të votojnë ‘për’ edhe 2/3 e 10 deputetëve serbë në Ku.vendin e Republikës së Kosovës..

“Një gjë e tillë duket plotësisht e pamundur”, thotë pro.fesori i LSSE, transmeton Gazeta Ex.press.

Megjithatë Lindsay thotë se edhe po të gjenden disi vo.tat në Kuvendin e Kosovës për të votuar ndryshimet Kushtetuese, një bashkim i mundshëm mes Kosovës dhe Shqi.përisë do të prodhonte një efekt zinxhirë në Ballkanin Perëndimor. Përveç që do të kishte kërkesa për bashkim edhe nga shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ai thotë se më pas do të kishte kërkesa edhe nga serbët për ta bërë të njëjtën gjë..

Profesori britanik në fund thotë se një gjë e tillë duket e pa.mundur të realizohet në një të ardhme të afërt, meqë do të ketë edhe kundërshti të mëdha nga ndërkombëtarët të cilët nuk duan ndryshime të tjera të kufijve në Ballkan.