Publiku tm.errohet pasi ariu s’ulmon trajnerin, bisha 270 kg g’oditet me pajisje elektrike

LAJME

Publiku tm.errohet pasi ariu s’ulmon trajnerin, bisha 270 kg g’oditet me pajisje elektrike

Një ari cir ku u e gë rs ua aq shumë saqë s u lm oi trajnerin duke e rrë zua r në tokë, pasi ky i fundit e d et yr oi atë të veprojë si një njeri.

Fëmijët e ulur vetëm disa metra larg dhe pa pe nge sa mbr ojtës e, filluan të b ërt as in, ndërsa një punonjës tjetër i cirkut e s hk elm oi arin për ta lar gu ar nga trajneri.

Bi sha 270 kilogramëshe u n dal ua me një pa jisj e ele kt rike, pasi publiku u l ar g ua për në daljen e vetme që kishte cir k u. Nga su lm i trajneri mbeti i p la go su r, por nuk ka të dhëna ende për gje nd jen e tij shën detë sore.

Një nënë që e filmoi skenën shq etës ue se në qytetin Olonets të Rusisë, tha: “Gjunjët e mi po dri dh en akoma. Unë u t ro n di ta që nuk kishte asnjë p e ng es ë për sig uri në e sp ekt ato rë ve, duke pasur parasysh madhësinë e ariut”.

Një prind tjetër tha: “Spektatorët nxituan jashtë në p a n ik, duke më përf shirë edhe mua”.

Një tjetër shtoi: “Në fillim, për disa sekonda, ndërsa filmoja ngj arjen, të gjithë menduan se ishte një skenar. Por kur asistenti filloi të g od a së ariun dhe m je tin el ektr ik për t’a nd alu a r atë, filloi p a n ik u. Njerëzit u ngritën dhe vr a pu an për në dalje”.
Edhe pasi ariut iu dha një g o di tj e elektrike ai nuk u rr ë zu a menjëherë, por vraponte i t ër bu ar duke i t me rr u ar kështu të pranishmit.