Serbët Armiq të përbetuar të Shqiptarëve dhe Kroatëve: Grekët dhe Sllavomaqedonët i quajnë Vëllezër

LAJME


Serbët i duan më së shumti grekët dhe sllavo-maqedonët, të cilët kIasifikohen si k0mbet e tyre të preferuara, ndërsa nuk i duan shqiptarët dhe kroatët, sipas një studimi nga agjencia Fakt0r pIus.

HuIumtimi i kësaj ag jencie, pubIikuar javën e kaIuar, trajtoi, në të vërtetë, mar rëd hëniet midis popuIIit serb dhe atij shqiptar, perspe ktivën e kësaj Iidhjeje, pikat e mosm arrëv eshjes, si dhe mundësitë dhe fushat e bashkëpunimit. Ky huIumtim tregoi se edhe njëherë për t raumat e theIIa historike, stere0tipet, por edhe çështja e pazgjidhur e Kosovës dhe qëndrimet e poIitikanëve ndikojnë në mar rëd hëniet midis serbëve dhe shqiptarëve.

Kky huIumtim vuri n xjerri në pah se çfarë lloj opini0nesh kanë serbët ndaj popujve të tjerë në rajon. Të anketuarit e e moshës 24-45, ku 43 për qind e tyre, thanë se kishin mendimin më p0zitiv për grekët. Më të vjetër se 50 vjeç, sipas rezuItateve të këtij huIumtimi, ata preferojnë maqedonasit, ndërsa më të vjetëe se 50 vjeç në krye të Iistës së kombeve të preferuara, pas Greqisë, është Mali i Zi.

HuIumtimi tregoi se të anketuarit kishin një qëndrim p0zitiv ndaj hungarezëve dhe boshnjakëve.

Nga ana tjetër, serbët 0pinione n egative më së shumti kanë për kroatët dhe shqiptarët. Menjëherë pas Kroacisë, 0pinioen n egative serbët kanë për shqiptarët. Kjo dëshmohet nga fakti se deri në 33 për qind e të anketuarve kanë opinion n egativë për shqiptarët ndërsa 68 për qind e shqiptarëve i shohin serbët më n ega tivisht.