Shqiptarja nga Dibra, studentja me e mire e mjekesise ne Universitetin e Anglis

Shqiptarja nga Dibra, studentja me e mire e mjekesise ne Universitetin e Anglis

Donika Klenja mbaroi studimet për “Mjekësi mol eku lare dhe qel izo re” në ” “Universitetin e Bristolit ” duke u graduar me diplomën “Fi rst Cl ass” si dhe me çmimin “Lucy Broën C nc er Pr ize”. Si studentja më e mirë e fa kulte tit, Donika vazhdon studimet postdiplomike në fushën e l uft ës ku n dër ka nc erit..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Ajo arriti të fitojë po zitë për master në “Universitetin e Oxfordit”, pasi u intervistua nga akad emi kë botërorë, duke përfshirë edhe Prof Sir Andreë John Pollard, shefi i kërk imeve shk encore në va ksi nën.Pak muaj më vonë, ajo u zgjodh si një ndër 7 studentët nga mbi 150 apl ik antë nga e gjithë bota për të ndj ekur di rekt stud imet e dok tora turës ne mjekësinë p rec ize të k anc erit në “University of Dundee”, me bur së të plotë pr anë spi tali t te Nineëells. Ky in st itut është i vler ës uar si një ndër l id erët në botë për men axh imin dhe kë rk imet shke ncore të ka nc erit, si dhe universiteti më i mirë ne Britani për mje kësi duke zgjedhur kështu këtë të fundit si stu dente për vazhdimin e karrie rës së saj.