VlDE0: 29 Automjete të Blinduara janë dhuruar nga SHBA-të për Ushtrinë Shqiptare, do të ndihmojnë në rritjen e gatishmërisë Ushtarake

LAJME


SHBA i kanë dhuruar FASH 29 ushtarak, të cilat do të ndih mojnë në rritjen e gatishmërisë ush htarake shqiptare dhe ndërveprimit të saj me NAT0

Përmes një njoftimi në rrjete sociale, Amba sada Amerikane njofton se mjetet e bIinduara mbërritën ditën e sotme në portin e Durrësit.

29 Automjete Shumë Për dorimshme me Lëviz.shmëri të Lartë mbërritën sot në Portin e Durrësit. Këto auto.mjete janë dhurim për ushtr ine shqiptare nga Ushhtria e SHBA dhe do të ndihmojnë në rritjen e gatishmërisë ushta.rake shqiptare dhe ndërveprimit të saj me NAT0./Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Lajmi EkskIvziv